Makaleler İncelemeler

Sorunlar Sürüyor

 

BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI SÜRÜYOR…

  

İlker SAVUT (*)

 

 

 

1. Bağımlılık – Bağımsızlık ayrışması yanlış bir ayrışmadır.

 

‘Bağımlı çalışan ve serbest çalışan meslek mensubu’ ayrımı suni bir ayrımdır. Mevzuatta yer alan bu yaklaşım sorunları çözmemiş, tersine sorunlar yumağı haline getirmiştir. Meslek mensupları arasında gözle görülen elle tutulan bir ayrışmaya yol açmış ve bir işyerinde hizmet akdi ile çalışan meslek mensuplarını rencide etmiş ve etmektedir. Mesleğin konusuna giren işleri yapana ruhsat verip meslek mensubu olmasını onaylıyorsak, meslek mensubunun nasıl çalışacağına dair suni herhangi bir sınırlama getirmek ya da getirilmiş sınırlamaları sürdürmek, öncelikle temel hak ve özgürlüklere aykırı bir durumdur.

 

2. Yasal mevzuattaki sorunlar nelerdir?

 

3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM Odaları Kanunu’nun,

 

Madde2- A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin ;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.” ve

 

Madde 45-Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.”(1)

 

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları Yönetmeliği’nin,

 

“Madde 46-Odada, odaya kayıtlı her meslek mensubunun kaydedildiği meslek mensubu üye kütüğü ile fiilen mesleki faaliyette bulunacakların yazıldığı çalışanlar listesi tutulur. Çalışanlar listesinin ayrı bir bölümüne ortaklık büroları ve şirketler kaydolunur.”(2)

 

 

 

3. Öneriler

 

1-     Meslek icra eden hiçbir serbest meslek grubunun, örneğin, serbest avukat, serbest noter vs gibi sıfatlarla anılmamasına karşın, mesleğimiz ‘Bağımlı’, ‘Bağımsız’ gibi suni bir ayrıma tabi tutularak meslek mensupları arasında rencide edici ve haksız bir ayrım yaratılmıştır. Bu nedenlerle odaların ismi “Mali Müşavirler Odası” olarak değiştirilmelidir.

 

2-     3568 Sayılı yasanın 2. ve 45. maddelerinin kaldırılması için yasa değişikliği önerisi ve SMMMO Yönetmeliğinin 46. maddesinin kaldırılması için TÜRMOB nezdinde girişimde bulunulması.

 

3-     ‘Bağımlı çalışan meslek mensupları asgari ücret tarifesi’ nin çıkartılması için, odalarımızın önerisi ve TÜRMOB öncülüğüyle Maliye Bakanlığına baskı uygulanması. Bu gerçekleştirilene kadar geçen sürede, Odamızın serbest çalışanlar için çıkartmış olduğu Asgari ücret tarifesi önerisine ‘Bağımlı çalışanlar’ içinde bir asgari ücreti belirleyerek yayınlaması.

 

 

4. Sonuç ve değerlendirme

 

Bir işyerinde hizmet akdiyle çalışmakta olan meslek mensubu için bağımsızlık, serbest çalışan meslek mensubuna göre çok daha önem taşımaktadır ve meslek kuruluşları bu bağımsızlığın sağlanması ve sürdürülebilmesi için meslek mensubu üyesinin üzerine titremelidir. Konuya “Bağımlılık ve bağımsızlık” olarak yaklaşırsak ve salt, işverenle ücret ilişkisi kurulmasına dayanarak, meslek mensubumuzun “bağımsız” olamayacağı gibi bir düşünce içerisine girersek bu bizi açıkça, binlerce meslek mensubu üyemizin etik anlayışından şüphe duymaya götürür ki; bu da tüm meslek camiamıza gölge düşürür.

 

 

 

 

Kaynakça:

  1. 3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM’ lik Kanunu, 01.06.1989
  2. SMMM Odaları Yönetmeliği, 21.02.1990

 

 

( * ) SMMM, Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları Komitesi Başkanı