Başkanın Mesajları

1 Mart 2016

Değerli meslektaşlarım,

TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir Odasına kayıtlı, 101 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte sayısı 1 milyona yaklaşan muhasebe camiası çeşitli etkinliklerle Muhasebe Günümüzü kutluyoruz.


Bildiğimiz üzere ülkemizde vergi mükelleflerine vergi, sosyal güvenlik ve diğer mevzuatlar yönünden hemen hemen her gün yeni bir yük bindirilmekte ve bu yükte maalesef bizim meslek camiamıza yansımaktadır. Hepimizin bildiği üzere ofislerimiz Maliye Bakanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun birer şubesi haline geldi. Üstelik bu da yetmezmiş gibi kamunun elinde var olan bilgileri TUİK’e vermekle yükümlü hale geldik. Maalesef ki bugüne kadar iş dünyasına getirilen bu yüklerde iş camiasının desteğini yanımızda hissedemedik. Bu sorunlar sanki muhasebe mesleğinin getirdiği iş yoğunluğu gibi algılanıp veya algılatılıp camianın kucağına bırakılmıştır.


Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşa vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer mali bildirimler ile ilgili veri akışı, beyanların tanzimi ve gönderimi meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızdan hizmet almaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlilerinin olduğu kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmektedir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ekonominin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.


Odamız kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

İşletmelerin muhasebe ve denetim sistemini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği, önemli sorunlar içerisinde bulunmaktadır.

Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız sorunlar, hizmet sunumunda çeşitli aksaklıkları beraberinde getirmektedir. Bu yüzden diyalogla ve işbirliği içerisinde mesleki sorunlarımızın çözülmesini talep ediyoruz. 
ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARIMIZ VE TALEPLERİMİZ:

TTK (TÜRK TİCARET KANUNU) BAŞTA DENETİM OLMAK ÜZERE AMACINA TEKRAR KAVUŞTURULMALI, BAĞIMSIZ DENETİM TÜM İKTİSADİ İŞLEMLERİ KAPSAMALIDIR

Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Mutlaka başta denetim olmak üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır.

MEVZUAT VE UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIMIZ GİDERİLMELİDİR

• Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.

• Meslek Yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin düzenlemede TÜRMOB'un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır.

• Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı kapsamında beyan ve bildirime yönelik her türlü belgenin revize edilerek daha anlaşılır hale getirilmesi için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderdiğimiz raporumuz dikkate alınmalıdır.

• TÜRMOB'un hazırladığı, Türkiye genelinde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kamuoyu tarafından bilinen ve tanınan yüzü olan vergi dairelerinde meslek mensuplarımızın karşılaştıkları farklı uygulamalar ve çözüm önerilerimizi içeren 'Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi' taslak çalışmamıza Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte nihai şekli verilmeli ve her iki kurum tarafından ortak yayın olarak bastırılmalıdır.

• TÜRMOB Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve yayınlanması için Maliye Bakanlığı’na gönderilen, 'Sürekli Mesleki Gelişim Yönetmeliği' bir an önce yayınlanmalıdır.

• Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer kurumlarca son yıllarda istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Devlet bizden ne kadar bilgi ve belge isterse mesleğe talep, güven ve kıymet artacaktır bunun bilincindeyiz. Ancak bu bedelsiz kalmamalı ve artan is yükü külfet olmaktan çıkarılmalı ve mutlaka ekonomik karşılığını bulmalıdır.

• Ülkemizin ve ticari hayatın rekabetçi koşulları ve kendi iç dinamikleri nedeniyle yaptığımız çalışmaların karşılığını ücrete dönüştüremediğimiz gibi, bu yıl asgari ücret tarifemiz sıfır artışla yayınlanmıştır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir.

• Mali İdare, her türlü kolaylığı sağlayacağını belirttiği mükelleflerin yanında vergi sisteminin üçayağından biri olan meslek mensuplarımızın taleplerini görmezden gelmemelidir.

• Yasa değişiklikleri ekonomik yaşamdaki yeniliklerin gereğidir. Ancak, aynı düzenlemeleri değiştiren yeni değişiklikler meslek mensuplarının ve vatandaşlarımızın sistemi takip etmesini zorlaştırmaktadır. Sıkça değişen yönetmelik, tebliğ, sirküler, uygulama iç genelgeleri ve özelgelerin takip edilmesi üstelik bunların çoğunlukla yayımlandıkları günde yürürlüğe girmesi meslek mensuplarına ciddi bir iş yükü ve sorumluluk getirmektedir. Meslek mensuplarına bu düzenlemelere uyum için mutlaka süre verilmelidir.

• Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır. 1-20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde verilecek bildirim beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır.

• 3568 sayılı meslek yasamızda, vergi usul yasamızda, ceza hukukumuzda yer alan vergiye ilişkin mali cezalar ve hürriyeti kısıtlayıcı cezalar huzursuzluk kaynağıdır.

• Mali suça mali ceza esasından uzaklaşmak, evrensel ceza hukukuna ters düşecek derecede sınırsız - sebepsiz - ölçüsüz cezalar öngörmek hem mükellefi ve hem de meslektaşlarımızı büyük sıkıntıya sokmaktadır.

• Özellikle meslek mensuplarımızın sorumluluğu meslek yasasında düzenlenmeli ve sorumluluk iyice açıklanan mesleki hata, mesleki suç tanımının üzerine oturtulmalıdır.

• Beyan, ödeme ve bildirim sürelerinin, Birliğimiz görüşü alınarak, uzatma taleplerini karşılayacak biçimde rasyonel şekilde yeniden belirlenmelidir. Beyan ve ödeme sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini öneriyoruz.

Beyannameler Beyan Tarihi Ödeme Tarihi
Geçici Vergi Beyannamesi Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 20. günü Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 20. günü
Muhtasar 
Beyanname İzleyen ayın 24. günü Beyanname verilen ayın 25. Günü akşamına kadar
Katma Değer Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 28. günü Beyanname verilen ayın 28. Günü akşamına kadar
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İzleyen yılın Mart ayının başından ay sonuna kadar Mart ayı sonuna kadar
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden ay sonuna kadar Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar

• Dördüncü Dönem Geçici Vergi beyannamesi kaldırılmalıdır.

• 1 ve 2 No'lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.

• Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.

• Ba-Bs formları başta olmak üzere düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.

• Ba bildirim formlarının sisteme yüklenmesi sırasında özellikle sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği raporla tespit edilen vergi mükellefleri konusunda meslek mensuplarını uyarıcı bir sistem kurulmalıdır. Böylece ilgili mükelleflere ait faturaların henüz vergi kaybına yol açmadan kayda alınması engellenmiş olacaktır.
• e-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.

• Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır.

• Damga Vergisi çağdaş bir vergi olmaktan uzaklaşmış olup, meslek mensuplarının sözleşme yaparak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla mesleki hizmet sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmelidir.

• Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18'den %8'e indirilmelidir.

• Mesleki faaliyette KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.

• Meslek mensupları sözleşme imzaladığı mükelleflerinin kanuni defter bilgilerini her yıl Noterler Birliği’nin sistemine girdiğinden ayrıca bu bilgilerin bir kez daha “İnternet Vergi Dairesi” sistemine girilmesi ciddi bir iş gücü kaybına neden olmaktadır. Bu bilgilerin Türkiye Noterler Birliği’nin sisteminden alınması gerekmektedir.

• Kimlik Bildirim Kanunu gereğince işyerlerinde çalıştırılan personelin en yakın kolluk kuvvetlerine bildirilme zorunluluğunun tüm illerde uygulanacak olması meslek mensuplarının iş yükünün artmasına neden olacaktır. Çeşitli kurum ve kuruluşlara, işyerlerinde çalıştırılan personelin ayrı ayrı bildirilme zorunluluğu 5838 sayılı Kanun ile kaldırılmış olup sadece SGK’ya yapılan bildirimler yeterli hale gelmiş, ilgili diğer kurumların SGK’dan bu bilgileri elektronik olarak almaları sağlanmıştır. Bu sebeple kanuni süresinde SGK’ya yapılan işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin kolluk kuvvetlerine de yapılmış sayılması yönünde İçişleri Bakanlığı ile SGK tarafından bir düzenleme yapılmalıdır.

• Meslek mensuplarımız 4/b kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. 4/b kapsamındaki sigortalılar için en önemli dezavantajlardan birisi emeklilik için 9000 gün prim gün sayısının istenmesidir. Halbuki bu süre 4/a kapsamında sigortalı sayılanlar için 7200 gündür. Sosyal güvenlikte eşitlik ve tek çatı ilkesi doğrultusunda bu ayrımın kaldırılması gerekmektedir.
SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN:

Hükümetimizin ve ilgili kurum-kuruluşların haklı taleplerimize cevap vermesini bekliyoruz.

TBMM’nin beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi değerlendirmesini istiyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sorunlarımızın çözümünde ilk tercihimiz diyalog olacaktır. Diyalogla sorunların çözümü için mücadelemizi devam ettireceğiz.

Aynı zamanda, sivil toplum kuruluşu da olan meslek örgütümüz, üyelerimizden aldığı güçle, demokratik tepkimizi, taleplerimiz kabul görene kadar yaşamın her alanında gösterecektir.

Muhasebe Günümüzü kutlar, Muhasebe Günü'nün mesleğimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımız günlerin başlangıcı olmasını dileriz.


Ömer Faruk TOKGÖZ

Başkan

 

Mesaj Arşivi>>