Duyuru Detay

Ankara YMM Odası Başkanı'nin Açıklamasını Kınıyoruz
04.03.2018

anara_smmmo_kiniyoruz

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ VE KDV İADESİ RAPORLAMASI

27.02.2018 tarihinde TBMM’ne sunulan “Katma Değer Vergisi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda, KDV Kanununda değişikliklerin yapılması önerilmektedir.
Mesleğimizi ilgilendiren en önemli değişiklik ise 3568 sayılı Meslek Yasamıza eklenen 8/A maddesi ile serbest muhasebeci mali müşavirlere de katma değer vergisi iadesi raporu düzenleme yetkisi verilmektedir. Tasarıda, serbest muhasebeci mali müşavirler beyannamesini imzaladıkları mükellefler hakkında KDV iadesi raporu düzenleyebileceklerdir. Bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türü ve iade tutarı Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.


YMM’LERE VERİLEN TAM TASDİK VE KDV İADESİ YETKİSİ
3568 Sayılı Kanun 12. maddesinin ilk iki fıkrasında;
Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.
Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir....”
Maliye Bakanlığı madde metninde belirtilen yetkisini kullanarak 02/01//1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” yayımlamıştır.
Söz konusu yönetmelikte; 3568 Sayılı yasanı 12. Maddesinde YMM lerin KDV iadesi incelemesi ve raporlaması açıkça yazılmamasına rağmen yönetmeliğe göre iade raporu yazma yetkisi yıllardır YMM ler tarafından kullanılmaktadır.

Yine bilindiği gibi VUK 340 Numaralı Genel Tebliği ile YMM’ ler tam tasdik ve danışmanlık sözleşmesi yaptıkları mükelleflerin tüm beyannamelerini kendi şifreleri ile göndermektedirler.


SMMM’LERİN YETKİLERİ
3568 sayılı yasanın 2/A. maddesinde SMMM, “MESLEĞİN KONUSU” aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
2/ A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.


ANKARA YMM ODASININ TALİHSİZ AÇIKLAMASI
Durum böyle olduğu halde SMMM odaları olarak yıllardır aynı çatı altında birlikte olmak adına, yanlış ve haksız uygulamaları polemik konusu yapmazken, Ankara YMM Odası Başkanı’nın “Bu düzenleme defter tutma ve denetim fonksiyonunu birbirinden ayıran ve bu görevleri farklı meslek mensuplarına tahsis eden meslek yasasının özüne aykırıdır.” şeklindeki talihsiz açıklaması, hem bir anlayışı hem de önemli bir bilgi eksikliğini ortaya koymaktadır.
Bundan daha vahim olanı ise; Ankara YMM Odası Başkanının “Kamu görevlisi
niteliklerine ve ehliyetine sahip olmayan kişilere verilecek yetkiler...”
şeklindeki ifadesi ise, yıllardır yasadan gelen yetkilerini kullanarak vergi beyannamelerini düzenleyen ve gönderen, görevlerini kamu yararı doğrultusunda büyük bir özveri ve titizlikle yürüten SMMM’lerin yüksek ahlak ve tecrübe sahibi olmak gibi temel niteliklerden yoksun olduğunu ima eden açıklamaları, aynı nitelikleri zorlayan ve bir Meslek odası başkanına yakışmayan açıklamalarıdır.

Elbette bütün YMM’lerin ve YMM odalarının hukuku kendi menfaatlerine göre çarpıtarak, kendilerini mesleğin ELİT leri gibi gören bu çürümüş zihniyet içinde olmadıklarını biliyoruz.


Ankara YMM odası başkanının tasarıdaki, “... Serbest muhasebeci mali müşavirler beyannamesini imzaladıkları mükellefler hakkında KDV iadesi raporu düzenleyebileceklerdir...” ifadesini içine sindiremeyen ve çarpıtarak 105.000 SMMM’ ye adeta hakaret eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Bu içerik 4.03.2018 13:24:08 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 4235