Duyuru Detay

Aidat ve Vergi Borçlarınızı Yapılandırın
30.07.2017

7020_3Değerli Üyemiz,

27/05/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanun’un ‘Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına'Dair Kanun'un Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması başlığını taşıyan 4. Maddesinin 8 numaralı fıkrasındaki düzenlemeye göre:

31 Mart 2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 27 Mayıs 2017 tarihine kadar ödememiş olan aidat borçlarınızn ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 31 Ağustos 2017 Perşembe gününe kadar ödenmesi ve kalanının aylık dönemler halinde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu uygulamadan faydalanabilmek için 31 Temmuz 2017 Pazartesi gününe kadar dilekçe örneğini doldurarak Odamıza başvurmanız gerekmektedir.

Ödeme Planı Tablosunu için tıklayın

Odamıza verilecek dilekçe örneği için tıklayın


Bu uygulamadan yararlanmak için meslek mensuplarımızın söz konusu borçlarıyla ilgili dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Bu kanun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, meslek mensuplarımızın bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu durumda borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıca kanunun yayımı tarihi itibariyle üyelerimizin Odamıza kısmen ve tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

6736 sayıl Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hükümlerine göre 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında 7020 sayılı kanun hükümleri uygulanmayacaktır.


Vergi borçlarının da yapılandırabileceği 7020 sayılı yasa kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor:

  • Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.
  • Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık %16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık %3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek.
  • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz.
  • Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor.
  • Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün.
  • Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor.
  • Yapılandırma devam ettiği sürece;

 

-Borcu yoktur belgesi alınabilecek.

-Araçların fenni muayeneleri yaptırılabilecek.

 Mükellefleriniz, Yeni Yapılandırma Kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.

31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre ödenebilecek.

Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmamıştır.

Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın, 1 Temmuz 2016 –31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için Yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabileceklerdir.

Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamında yapılandırılabilecek.

YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.


Başvuru ve Ödemeler

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları şart. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzaması söz konusu değil.

Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu sürenin uzaması da söz konusu değil.


Peşin ödemeler teşvik ediliyor.

Vatandaşlarımıza peşin ödeme avantajını tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların peşin ödenmesini teşvik etmek için ödemeler peşin yapıldığı takdirde, Kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca %50 oranında indirim yapılacak.


Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacaktır.

Bu içerik 30.07.2017 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1826