Duyuru Detay

Bağımsız Denetimin Bugünü ve Yarını
07.04.2017

Odamızın Kamu Gözetim Kurumu, SGD Bağımsız Denetim ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte organize ettiği "Bağımsız Denetimin Bugünü ve Geleceği" konulu toplantı 6 Nisan 2017 Perşembe günü MTSO Konferans Salonunda yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Oda Başkanımız Ömer Faruk TOKGÖZ, Bağımsız Denetim uygulaması sırasında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini katılımcılara sundu.

"Değerli Katılımcılar
Türkiye’de Bağımsız Denetim konusunda uzun yıllardır akademik olarak çalışmalar yapılmaktadır. Birçok akademisyenimiz tarafından yapılan çalışmalar, TÜRMOB çatısı altında ayrı ayrı olarak düzenlenen Muhasebe Standartları ve Muhasebe Denetimi Sempozyumlarıyla çok önemli bir aşamaya gelmiş ve gelişimini hız kesmeden devam ettirmektedir. Muhasebe ve Denetim Standartlarının birbirlerinden ayrılmaz birliktelikleri olmakla birlikte ayrı ayrı düzenlenen ve tasarlanan bir yapıya sahiptirler. Bu standartlardaki temel gaye tüm dünyada kullanılan ortak dil, şeffaflık ve hesap verebilirlik kaygısıdır. Bu kaygı hedefine ulaşan ülkeleri global pazarda çok çok önemli yerlere getirmiştir. Ülkemizde ise halen %1lik bir oranda olan büyük firmalarımız bu dili kullanabilmekte, %99 luk KOBİ seviyesindeki firmaların önemli bir bölümü kapsam dışında bulunduğundan bu dili kullanamamaktadırlar. Temel başlangıç ve gelişim süreci TÜRMOB ile başlayan ve bu konudaki önemli çalışmalara imza atan Kamu Gözetim Kurumunun oluşmasıyla bugün çok daha farklı bir noktaya gelinmiştir. Kamu Gözetim Kurumunun bu konudaki çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir. Bugünden sonra KGK ve TÜRMOB’un ortak yapacakları çalışmalarla çok daha hızlı ve güzel bir sürece imza atması önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Muhasebe Standartları konusunda TÜRMOB ve bağlı odalar tarafından bugüne kadar 16 adet, tamamen akademik temelde, sempozyum düzenlenmiştir. Bu sempozyumlar 2 yılda bir yenilenmektedir.
Denetim Standartları konusunda yine TÜRMOB ve bağlı odalar tarafından bugüne kadar 11 adet akademik sempozyum düzenlenmiştir ve bu sempozyumlar da 3 yılda bir yenilenmektedir.
Ortak dilin oluşması ve sürecin hızlanması konusunda Kamu Gözetim Kurumunun da içerisinde olduğu tüm meslek örgütlerinin ülke genelinde tam bir sinerji içerisinde çalışmalar yapmasında fazlasıyla önem bulunmaktadır. Bugün ilk üye olarak Muhasebe Uzmanları Derneği ve 20 yıllık süreçte TÜRMOB, dünyada yapılan çalışmaların çatı örgütü olan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC’ın bir ��yesi olup, birer üyeden 2 üye ile Yönetim Kurulunda ülkemizi temsil etmektedirler.
Bugün Türkiye’de Bağımsız Denetim, şahsi bağımsız denetçiler tarafından yapılan ve bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Bu denetim süreci aslında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun temel felsefesine aykırıdır. Bu icranın sadece denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bugün Türkiye’de 14.916 Bağımsız Denetçi yetkilendirilmiştir. Bu sayıya Denetim Kuruluşu bazında bakacak olursak 235 sayısına ulaşmaktayız. Mersinimizde ise 203 Bağımsız Denetçi olmasına rağmen, yetkilendirme süreci tamamlanan Mersin merkezli Bağımsız Denetim Kuruluşu bulunmamaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde bağımsız denetim kuruluşu olarak 4 büyük denetim kuruluşu bazında gerçekleşen bir tekelleşme bulunmakta olduğu hepimizin malumudur. Denetim faaliyeti her ne kadar prosedürlerin icrasıyla yapılsa da gerçek irade kullanımı, denetçinin bizzat denetlenen kuruluş işlemlerine çoğu zaman fiziksel olarak müdahil olması ve lokal dış çevre dinamiklerine vakıf olmasıyla mümkün olur. Nitekim geleneksel denetim prosedürlerinin en az 6 tanesinin bizzat denetlenen şirketin lokasyonunda gerçekleşme mecburiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle günümüzde hızla artan uzaktan internet imkanları kullanılarak yapılan, sadece prosedür uygulayan, fazlasıyla ticarileşmiş ve en önemlisi denetlenen şirkete hiçbir faydası olmayan “Big Four” denetimine dur demek gerekmektedir. Bunun da en önemli yolu yerelde oluşacak birlikteliklerle vücut bulacak olan Denetim Kuruluşlarının önünü açmaktır, teşvik etmektir, eğitmektir ve yol göstermektir. Bu konuda Kamu Gözetim Kurumumuza önemli görevler düştüğüne inanmaktayım.
Önümüzdeki süreçte yaşanacak ve gerçekten ciddi bir eksik bir konu da Yerel Finansal Raporlama Standartıdır. Geçtiğimiz yıllarda bizlerin de sürecin içerisinde bulunduğumuz ve hatta ilk eğitimlerini 14 sene önce bu salonda aldığımız bir KOBİ muhasebe standartları süreci yaşamıştık. Bugün artık bu sürecin Yerel Finansal Raporlama Standartı olarak evrildiğini sevinerek görmüş bulunmaktayız. KOBİ seviyesindeki firmalarımızın muhasebelerini yapmak zorunda olacakları Yerel Set sayesinde Ticari Karın oluşumunda yeknesaklık yaşanacak ve buradan hareketle vergi karına ulaşmamız mümkün olacaktır. Bugün buradan çok ciddi bir ihtiyaç olan Yerel Setin bir an önce çıkartılması ve eğitim sürecinin TÜRMOB – KGK işbirliğiyle acilen planlanması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum.
Önemli eksiklerden bir tanesi de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun amir hükmü olarak bulunan ancak bir yönetmelik eksikliğinden dolayı uygulanamayan Anonim Şirket denetimidir. Gümrük Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda olan ancak uzun zamandır yayınlanmayan bu yönetmelikte aslında önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin de bir an önce giderilmesi için Kamu Gözetim Kuruluna çağrı yapmak istiyorum.
Ülkemizin dış dünyaya açılmasının, ticari hayatın devam etmesinin, düşük maliyetli yabancı kredi ve partnerler bulunabilmesinin yegane yolu, uluslararası standartlarda düzenlenmiş ve yine uluslararası standartlara göre denetlenmiş güvenilir mali tablolardan geçmektedir. Bu konuda muhasebe meslek camiası her zaman üzerine düşen görevi yapmış ve hiçbir özveriden kaçınmamıştır. Bu ihtiyacın iş camiası tarafından da farkına varması gerekmektedir. Mali Tablolarımızın veya benzer uygulamalarımızın prosedür tamamlamak zihniyetinden kurtularak şirketlerimizin hesap dönemleri itibariyle gerçek durumlarını yansıtan en önemli araçlar olduğu bilinmeli ve mali tablolara bu ciddiyetle bakılması gerekmektedir. Mali Tablolar bir şirketin aynası olmak durumundadır. Aksi taktirde dış dünya ile rekabet etme ve büyüme şansı bulunmamaktadır.
Elbette bütün bu ifade ettiğimiz gereklilikler kişilerin değil, hukukun yetkilendirildiği, özgür demokratik yaşam tarzının ülkenin en ufak katmanına kadar benimsendiği ve bunların ülke dinamikleri içerisinde yer almasının önünün açılmasıyla gerçekleşebilecektir. Aksi takdirde siz ne kadar standart yayınlarsanız yayınlayın dünyada geçerliliği olmayan metinlerden ileri gidemez.
Sizleri saygı ile selamlarken, bu gün burda bizlerle değerli bilgilerini paylaşacak olan Kamu Gözetim Kurumu 2. Başkanı İmdat Ersoy Beyfendiye KGK Muhasebe standartları Daire Başkanı Murat Yünlü beyfendiye İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Selahattin Karapınar Hocamıza oturum Başkanlığını Yapacak Olan SGD Bağımsız denetim Hizmetleri A.Ş Yönetim kurulu başkanı Yımaz Uçak Beyfendiye ve bu organizasyonda bizlere paydaşlık yapan proğramın yükünü çeken herzaman bizlere çalışmalara destek olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Şerafettin Aşut Beyfendiye ve Çalışma arkadaşlarına sonsuz teşekkürler."


6 Nisan 2017 Perşembe Günü MTSO Konferans Salonunda Yapılan Topantı
Bu içerik 7.04.2017 10:12:56 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1902