Duyuru Detay

6385 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
19.01.2013

19 Ocak 2013 Resmî Gazete Sayı: 28533

Kanun No. 6385 - Kabul Tarihi: 10.1.2013

 

MADDE 1 – 25.6.2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI

GEÇİCİ MADDE 3 – 27.6.2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlardan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için ilgili mevzuatında öngörülen koşullar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10.7.2010 ve 11.7.2010 tarihlerinde yapılan sınavlara girmiş ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olma koşulunu taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat edenler, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanır.

11.6.2012 tarihli iş ve meslek danışmanı alım ilanına istinaden yapılan yerleştirme sonucuna göre istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarından bu pozisyonlarda 1.11.2012 tarihi itibarıyla çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlar ile askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların söz konusu yerleştirme işlemleri ve atanmalarına ilişkin hakları saklıdır. Bunlardan askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanların yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre içinde, sözleşmesi yenilenememiş olanların ise bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde başvurmaları hâlinde aynı pozisyon için ilgili mevzuatına göre sözleşme yapılır.”

 

MADDE 2 – 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“2. fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır.”

 

MADDE 3 – 16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5. maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 5. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kendi nam ve hesabına çalışanlar” ibaresinden önce gelmek üzere “tarımda ve tarım dışında” ibaresi eklenmiştir.

“a-) Sayıştay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,”

“f-) Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,”

 

MADDE 4 – 5502 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde, (h) bendinde yer alan “Kendi nam ve hesabına” ibaresi “Tarımda kendi nam ve hesabına” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “10” ibaresi “12” şeklinde, ikinci fıkrada yer alan “altı” ibareleri “yedi” şeklinde değiştirilmiş ve 1. fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i-) (h) bendi dışındaki kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye,”

 

MADDE 5 – 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“KADROLAR

EK MADDE 4 – Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir.”

 

MADDE 6 – 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun 5. ve 6. maddelerinde yapılan değişikliklere istinaden, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen asil ve yedek üye seçimi gündemiyle toplanacak olağanüstü genel kurul bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde toplanır.

4.12.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulda kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilen asil ve yedek üye, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilen üye olarak kabul edilir.”

 

MADDE 7 – 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67. maddesinin 4. fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.”

 

MADDE 8 – 5510 sayılı Kanunun 73. maddesinin 2.fıkrasının 3. cümlesinde yer alan “kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 

MADDE 9 – 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c-) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

 

MADDE 10 – 5510 sayılı Kanunun 83. ve 84. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 11 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“1479 sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların basamak tespiti

 

EK MADDE 8 – 1479 sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında 1.10.2008 tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilmez. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilir.

Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmaz.”

 

MADDE 12 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“YERSİZ YAPILAN SAĞLIK GİDERLERİNİN TERKİNİ

GEÇİCİ MADDE 45 – Bu Kanuna göre genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31.1.2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmez. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden Kurumca vazgeçilir.”

 

MADDE 13 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

GEÇİCİ MADDE 46 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferîleri, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.”

 

MADDE 14 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“5335 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARA YAPILAN YERSİZ ÖDEMELERİN YAPILANDIRILMASI

GEÇİCİ MADDE 47 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmesini gerektiren bir işte çalışmış olanların, bu aylıklarının hangi tarihte tekrar bağlanacağının tespitinde 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin 5.fıkrası dikkate alınır.

Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve ferî borçlar, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır.”

 

MADDE 15 – 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin 2. fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki sıralar eklenmiş; 3. fıkrasında yer alan “Bu sürelerin, 3 yılı geçmemek üzere yarısı” ibaresi, “Bu sürelerin, 3 yılı geçmemek üzere; (18) numaralı sırasında bulunanlar için tamamı diğerleri için yarısı” şeklinde değiştirilmiş ve 4. fıkrasında yer alan “malûliyet halleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile (18) numaralı sırada bulunanlar” ibaresi eklenmiştir.

“16) Basın ve gazetecilik Mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.      90

17) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle;  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar.  90

18) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar.    90”

 

MADDE 16 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak primler

 

GEÇİCİ MADDE 48 – 2008 yılı Ekim ayı başı ile bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşına kadar geçen süre içinde bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik 40. maddesi gereğince fiili hizmet süresi zammı süresine tabi işyerleri ve işlerde çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun 86. maddesine göre verilmesi gereken ek prim belgelerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.

Bu maddenin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren sigortalılarca; 3 aylık süre içinde Kurumca istenecek belgelerle başvurulması ve altı aylık süre içerisinde hesaplanacak fiili hizmet süresi zammına ilişkin prim tutarının ödenmesi halinde gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaz.”

 

MADDE 17 – 5510 sayılı Kanunun geçici 38. maddesinin 3. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi devam edenlerden, Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında aylık almakta iken aylıklarını kestirip 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık talebinde bulunanların, bu Kanunun 43. maddesine göre aylığa hak kazanabilmesinde, 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olma ve sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı ödenmesine ilişkin şartlar aranmaz. Bunların müracaatları halinde bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında olan ve kesilen aylıkları bu Kanunun 43. maddesindeki aylık seviyesine yükseltilmek suretiyle yeniden bağlanır.”

 

MADDE 18 – 4.5.2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 4. fıkrasının son iki cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 19 – 5648 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – 31.12.2012 tarihi itibarıyla Kurumda 14. maddenin 4. fıkrası kapsamında istihdam edilenlerden sözleşmesi, dil yeterliliği şartını yerine getirememiş olması sebebiyle yenilenmeyen personelin sözleşmeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 1.1.2013 tarihi itibarıyla yenilenmiş sayılır. Sözleşmesi bu şekilde yenilenen ve dil yeterliliği şartını sağlayamayan personelin bu şartı 31.12.2013 tarihine kadar yerine getirmesi zorunludur. Anılan tarihe kadar 14. maddenin 4. fıkrasında öngörülen dil yeterliliği belgesini ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri yenilenmez.”

 

MADDE 20 – 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun geçici 6. maddesinin 3. fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, en son yayımlanan 2009 istatistiğinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi için başvuru hakkına sahip işçi sendikalarının 7.11.2012 tarihinde ve sonraki bu fıkraya göre yapacakları yetki tespit talepleri, 41. maddede yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılır.”

 

MADDE 21 – Bu Kanunun;

a-) 7. maddesi 1.6.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b-) 9., 10. ve 11. maddeleri 1.9.2013 tarihinde,

c-) 15. maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç-) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

 

MADDE 22 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu içerik 19.01.2013 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2168