Duyuru Detay

403 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
20.01.2011

19 Ocak 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 27820

 

1. Giriş:

Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, mükelleflerden elektronik ortamda bazı beyanname, bildirim ve formlar almaktadır. Bu suretle işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülerek kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergisel uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacı ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yetki:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 (V.U.K) “Bilgi Verme” başlığını taşıyan 148 inci maddesinde “Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 149 uncu maddesinde ise “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Kanunun 5228 sayılı Kanunun2 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

V.U.K’nun yukarıda belirtilen maddeleri ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, dönemi ve zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalara tebliğin izleyen bölümlerinde yer verilmiştir.

 

3. Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

3.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

3.2. Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;

a. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun3 2 nci maddesinde sayılan mükellefler,

b. 226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu4 hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri,

c. 30.09.1983 tarih ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname5 kapsamında yer alan Finansman Şirketleri,

d. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa6 göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri,

e. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Aracı Kurumlar,

f. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu7 kapsamındaki Emeklilik Yatırım Fonları ile Emeklilik Şirketleri,

“Kesin Mizan Bildirimi” verme yükümlülüğüne tabi değildirler.

 

3.3. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar kesin mizan bildirimi vermeyeceklerdir.

4. Bildirimin Şekli:

4.1. Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların bu Tebliğ ekinde yer alan “Kesin Mizan Bildirim Formatı”na ve aşağıda yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

42. Tebliğin üçüncü bölümünde kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilen ve 2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği8 doğrultusunda serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesaplarını kullanan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerini bu Tebliğ ekinde yer alan standart formata uygun olarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin bildirimlerini kesin mizan standart formatına uygun şekilde göndermeleri için serbest olarak açtıkları üçlü kod defteri kebir hesaplarını, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen “Diğer ……. Hesabı” bulunması halinde bu hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece kesin mizan düzenlerken dikkate alacaklardır.

4.3. “Tekli” ya da “ikili” kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

4.4. Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.

5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

5.1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir.

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu9 hükümlerine göre tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir.

Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilir.

Devir halinde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde yapılacaktır.

Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir.

5.2. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın son günü saat 24.00’e kadar tamamlanmalıdır.

5.3. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

6. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:

6.1. Elektronik ortamdaki bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getiriliyor ise, bildirimi düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, bildirimdeki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavire ilişkin bilgiler yazılacaktır.

6.2. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise bildirimi düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Bildirimi gönderen kısmına ise bildirimi elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

6.3. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, bildirimi düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri, yeminli mali müşavir kısmına ise varsa yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

7. Düzeltme İşlemleri:

7.1. Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, kesin mizan bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı V.U.K.’nun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

7.2. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

8. Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım

8.1. Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

2010 yılı içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir.

8.2. Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında V.U.K’nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

8.3. Bu tebliğin yayımlanması ile birlikte bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamesi ekinde yer alan “Performans Derecelendirme Bildirimi” ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Mali Bilgiler” bölümleri beyanname ekinden çıkartılmıştır.

 

Tebliğ olunur.

 

——————————

1 10.01.1961 Tarih ve 10703 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

2 31.07.2004 Tarih ve 25539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

3 01.11.2005 Tarih ve 25893 Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

4 28.07.1985 Tarih ve 18795 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

5 06.10.1983 Tarih ve 18183 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

6 14.06.2007 Tarih ve 26552 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

7 07.04.2001 Tarih ve 24366 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

8 16.12.1993 Tarih ve 21790 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

9 21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

 

Ek: Kesin Mizan Bildirim Formatı

KESİN MİZAN

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

BORÇ KALANI

ALACAK KALANI

100

KASA

101

ALINAN ÇEKLER

102

BANKALAR

103

VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

110

HİSSE SENETLERİ

111

ÖZEL KESİM TAHVİL SNT.VE BONO.

112

KAMU KESİMİ TAHVİL SNT.VE BONO

118

DİĞER MENKUL KIYMETLER

119

MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-)

120

ALICILAR

121

ALACAK SENETLERİ

122

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

124

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

128

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129

ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)

131

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

135

PERSONELDEN ALACAKLAR

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

138

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-)

150

İLK MADDE VE MALZEME

151

YARI MAMULLER - ÜRETİM

152

MAMULLER

153

TİCARİ MALLAR

157

DİĞER STOKLAR

158

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)

159

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

170

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

171

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

172

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

173

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

174

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

175

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

176

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

177

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

178

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

179

TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181

GELİR TAHAKKUKLARI

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

191

İNDİRİLECEK KDV

192

DİĞER KDV

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

195

İŞ AVANSLARI

196

PERSONEL AVANSLARI

197

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198

DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

199

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)

220

ALICILAR

221

ALACAK SENETLERİ

222

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

224

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

226

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

229

ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

231

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

235

PERSONELDEN ALACAKLAR

236

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

237

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

239

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)

240

BAĞLI MENKUL KIYMETLER

241

BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-)

242

İŞTİRAKLER

243

İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)

244

İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-)

245

BAĞLI ORTAKLIKLAR

246

BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-)

247

BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)

248

DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

249

DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)

250

ARAZİ VE ARSALAR

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

252

BİNALAR

253

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

254

TAŞITLAR

255

DEMİRBAŞLAR

256

DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259

VERİLEN AVANSLAR

260

HAKLAR

261

ŞEREFİYE

262

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.

263

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.

264

ÖZEL MALİYETLER

267

DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

269

VERİLEN AVANSLAR

271

ARAMA GİDERLERİ

272

HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.

277

DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.

278

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

279

VERİLEN AVANSLAR

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

281

GELİR TAAHHUKLARI

291

GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV

292

DİĞER KDV

293

GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.

294

ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.

295

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON

297

DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

298

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)

299

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

300

BANKA KREDİLERİ

301

FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR

302

ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)

303

UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ

304

TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.

305

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

306

ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.

308

MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-)

309

DİĞER MALİ BORÇLAR

320

SATICILAR

321

BORÇ SENETLERİ

322

BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

326

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

329

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

331

ORTAKLARA BORÇLAR

332

İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

335

PERSONELE BORÇLAR

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

337

DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)

340

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

349

ALINAN DİĞER AVANSLAR

350

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

351

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

352

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

353

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

354

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

355

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

356

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

357

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

358

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361

ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ

368

VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK

369

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

370

DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.

371

DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)

372

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

373

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

379

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI

380

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381

GİDER TAHAKKUKLARI

391

HESAPLANAN KDV

392

DİĞER KDV

393

MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

397

SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

399

DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR

400

BANKA KREDİLERİ

401

FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR

402

ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)

405

ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

407

ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET.

408

MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-)

409

DİĞER MALİ BORÇLAR

420

SATICILAR

421

BORÇ SENETLERİ

422

BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

426

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

429

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

431

ORTAKLARA BORÇLAR

432

İŞTİRAKLERE BORÇLAR

433

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

436

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

437

DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-)

438

KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ

440

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

449

ALINAN DİĞER AVANSLAR

472

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

479

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.

480

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

481

GİDER TAHAKKUKLARI

492

GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV

493

TESİSE KATILMA PAYLARI

499

Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR

500

SERMAYE

501

ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

502

SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI

503

SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-)

520

HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ

521

HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

522

M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.

523

İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART.

529

DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

540

YASAL YEDEKLER

541

STATÜ YEDEKLERİ

542

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

548

DİĞER KAR YEDEKLERİ

549

ÖZEL FONLAR

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

580

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

590

DÖNEM NET KARI

591

DÖNEM NET ZARARI (-)

600

YURT İÇİ SATIŞLAR

601

YURT DIŞI SATIŞLAR

602

DİĞER GELİRLER

610

SATIŞTAN İADELER (-)

611

SATIŞ İSKONTOLARI (-)

612

DİĞER İNDİRİMLER (-)

620

SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)

621

SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-)

622

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

623

DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

630

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-)

631

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-)

632

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

640

İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.

641

BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ

642

FAİZ GELİRLERİ

643

KOMİSYON GELİRLERİ

644

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

645

MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI

646

KAMBİYO KARLARI

647

REESKONT FAİZ GELİRLERİ

648

ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI

649

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

653

KOMİSYON GİDERLERİ (-)

654

KARŞILIK GİDERLERİ (-)

655

MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)

656

KAMBİYO ZARARLARI (-)

657

REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

658

ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-)

659

DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

660

KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

661

UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

671

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

679

DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

680

ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-)

681

ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-)

689

DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)

690

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

691

D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)

692

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

697

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

698

ENFLASYON DÜZELTME HESABI

700

MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS

701

MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS

710

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD

711

DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.

712

DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR

713

DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.

720

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

721

DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.

722

DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

723

DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI

730

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

731

GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.

732

GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.

733

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK

734

GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK.

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

741

HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.

742

HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI

750

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.

751

ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI

752

ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI

760

PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

761

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS

762

PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

771

GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI

772

GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS.

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

781

FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

782

FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

790

İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

791

İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

792

MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

793

DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER

794

ÇEŞİTLİ GİDERLER

795

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

796

AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.

797

FİNANSMAN GİDERLERİ

798

GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.

799

ÜRETİM MALİYET HESABI

KESİN MİZAN

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI

ALACAK TOPLAMI

BORÇ KALANI

ALACAK KALANI

100

KASA

101

ALINAN ÇEKLER

102

BANKALAR

103

VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

110

HİSSE SENETLERİ

111

ÖZEL KESİM TAHVİL SNT.VE BONO.

112

KAMU KESİMİ TAHVİL SNT.VE BONO

118

DİĞER MENKUL KIYMETLER

119

MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-)

120

ALICILAR

121

ALACAK SENETLERİ

122

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

124

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

126

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127

DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

128

ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129

ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)

131

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

135

PERSONELDEN ALACAKLAR

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

138

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-)

150

İLK MADDE VE MALZEME

151

YARI MAMULLER - ÜRETİM

152

MAMULLER

153

TİCARİ MALLAR

157

DİĞER STOKLAR

158

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)

159

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

170

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

171

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

172

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

173

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

174

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

175

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

176

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

177

YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

178

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

179

TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

180

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181

GELİR TAHAKKUKLARI

190

DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

191

İNDİRİLECEK KDV

192

DİĞER KDV

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

195

İŞ AVANSLARI

196

PERSONEL AVANSLARI

197

SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198

DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

199

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)

220

ALICILAR

221

ALACAK SENETLERİ

222

ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

224

KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)

226

VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

229

ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

231

ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233

BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

235

PERSONELDEN ALACAKLAR

236

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

237

DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

239

ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)

240

BAĞLI MENKUL KIYMETLER

241

BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-)

242

İŞTİRAKLER

243

İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)

244

İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-)

245

BAĞLI ORTAKLIKLAR

246

BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-)

247

BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)

248

DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

249

DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)

250

ARAZİ VE ARSALAR

251

YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

252

BİNALAR

253

TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

254

TAŞITLAR

255

DEMİRBAŞLAR

256

DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

257

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

258

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259

VERİLEN AVANSLAR

260

HAKLAR

261

ŞEREFİYE

262

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.

263

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.

264

ÖZEL MALİYETLER

267

DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

269

VERİLEN AVANSLAR

271

ARAMA GİDERLERİ

272

HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.

277

DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.

278

BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

279

VERİLEN AVANSLAR

280

GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

281

GELİR TAAHHUKLARI

291

GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV

292

DİĞER KDV

293

GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.

294

ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.

295

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON

297

DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

298

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)

299

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

300

BANKA KREDİLERİ

301

FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR

302

ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)

303

UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ

304

TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.

305

ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

306

ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.

308

MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-)

309

DİĞER MALİ BORÇLAR

320

SATICILAR

321

BORÇ SENETLERİ

322

BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

326

ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

329

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

331

ORTAKLARA BORÇLAR

332

İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333

BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

335

PERSONELE BORÇLAR

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

337

DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)

340

ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

349

ALINAN DİĞER AVANSLAR

350

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

351

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

352

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

353

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

354

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

355

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

356

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

357

YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

358

YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361

ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ

368

VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK

369

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

370

DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.

371

DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)

372

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

373

MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

379

DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI

380

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381

GİDER TAHAKKUKLARI

391

HESAPLANAN KDV

392

DİĞER KDV