Duyuru Detay

Vergi İnceleme Ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
31.12.2010

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27802

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Başkan: Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanını,

ç) İnceleme ve denetim birimi: Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığını, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığını, Gelirler Kontrolörleri Başkanlığını, vergi dairesi başkanlıklarını, vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde defterdarlıkları,

d) Komisyon: Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının bağlı olduğu Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı başkanlığında; Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcısı, Gelirler Kontrolörleri Başkan Yardımcısı ve Sekretaryadan sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanından oluşan komisyonu,

e) Koordinasyon Kurulu: Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunu,

f) Sekretarya: Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığını,

g) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135. maddesinde sayılan yetkilileri,

ğ) Yıllık plan: Yıllık vergi inceleme ve denetim planını,  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinasyon Kurulunun Oluşumu,

Görev ve Yetkileri

Koordinasyon kurulunun oluşumu

MADDE 4 − (1) Koordinasyon Kurulu; Bakanın başkanlığında, Gelir İdaresi Başkanı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Gelirler Kontrolörleri Başkanı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının bağlı olduğu Gelir İdaresi Başkan Yardımcısından oluşur.

(2) Bakanın tevkil etmesi halinde Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Bakanın yerine toplantıya başkanlık eder.

(3) Kurul toplantılarına, birinci fıkrada sayılan üyelerin herhangi bir nedenle katılamaması durumunda vekilleri iştirak eder.

Görev ve yetkiler

MADDE 5 − (1) Koordinasyon Kurulu;

a) Bakanlığın vergi inceleme ve denetim amaçlarına ulaşmasını sağlamak,

b) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek,

c) Vergi inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak,

ç) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek,

d) İnceleme ve denetim birimleri arasında koordinasyonu, bilgi akışını ve uygulama birliğini temin etmek,

e) Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel amaç ve hedefler doğrultusunda, inceleme ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri ile Gelir İdaresi Başkanlığı risk analiz sistemi üzerinden yapılan analizler de dikkate alınarak incelemeye tabi tutulacak sektörler, konular ile mükellefleri tespit etmek, inceleme ve denetim birimlerinin uygulayacakları yıllık planı hazırlamak ve Bakan onayına sunmak,

f) Yıllık plan uygulaması ve sonuçlarını izlemek,

g) Gelir İdaresi Başkanlığı veya inceleme ve denetim birimlerinin, yıllık plan dönemi içerisinde ortaya çıkacak taleplerini değerlendirip, söz konusu planda gerekli değişiklikleri yapmak,

ğ) Teftiş, soruşturma, ihbar, şikayet ve benzeri nedenlerle yıl içinde ortaya çıkabilecek vergi incelemelerinin yapılmasına dair genel usul ve esaslara yıllık planda yer vermek,  ile görevli ve yetkilidir.

(2) Başkan, Koordinasyon Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; çalışmaların verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini takip etmekle görevli ve yetkilidir.

(3) Koordinasyon Kurulu üyeleri, alınan kararların verimli ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon Kurulunun

Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları

Toplanma ve çalışma esasları

MADDE 6 − (1) Koordinasyon Kurulu; Mart, Haziran, Eylül ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Başkan, Koordinasyon Kurulunu re’sen veya üyelerin gerekçeli talepleri üzerine her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(2) Koordinasyon Kurulunun olağan toplantı gündemi, tarihi ve yeri, üyelerden gelen talep ve öneriler de dikkate alınmak suretiyle veya re’sen Başkan tarafından tayin edilir ve toplantı tarihinden en az üç gün önce Sekretarya aracılığıyla tüm üyelere bildirilir. Toplantı sırasında Koordinasyon Kurulu üyeleri, gündeme yeni bir madde eklenmesini önerebilirler.

(3) Konular gündemdeki sıralarına göre görüşülür ve alınan kararlar tutanakla tespit edilir.

(4) Koordinasyon Kurulu, yıllık planı hazırlar ve Aralık ayı sonuna kadar Bakan onayı ile ilgili birimlere gönderir.

(5) Koordinasyon Kurulu, yıllık plan uygulama sonuçlarını ertesi yılın Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar.

 

Sekretarya ve görevleri

MADDE 7 − (1) Koordinasyon Kurulunun sekretarya görevi Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(2) Sekretarya;

a) Koordinasyon Kurulu toplantılarının düzenlenmesine ilişkin yazışmaları yapmak,

b) Koordinasyon Kurulu toplantılarının tutanaklarını tutmak,

c) Kararlara ilişkin tüm belgeleri muhafaza etmek,

ç) Komisyonun hazırlayacağı yıllık plan taslağını Koordinasyon Kuruluna sunmak ve Bakan tarafından onaylanan yıllık planı inceleme ve denetim birimlerine göndermek,

d) Gerektiğinde ihbar ve şikâyetler üzerine başlanılacak incelemelerde koordinasyonu sağlamak,

e) Yıllık plan kapsamında inceleme ve denetim birimlerinin, uygulamalarına ilişkin hazırlayacakları analiz raporlarını almak ve Koordinasyon Kuruluna sunmak,

f) İnceleme ve denetim birimlerinin yürüttükleri inceleme ve denetimlere ilişkin istatistik sonuçlarını derlemek ve raporlamak,

g) Koordinasyon Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 8 − (1) Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı ile vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi incelemesi ve denetimine ilişkin görevlerini bu Yönetmelik ile bu Yönetmelik kapsamında yapılan düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmek zorundadırlar.

 

Yürürlük

MADDE 9 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Bu içerik 31.12.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2517