Duyuru Detay

402 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
31.12.2010

402 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2010 Resmi Gazete No: 27800 (6.Mükerrer)

 

Kapsam

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414. maddesinin 3. fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355. maddelerinde yer alıp 2010 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2010 yılı için %7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2011TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU

2011 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.600

 

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

1.600-160.000

160.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

19

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

129.000

180.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

70.000

 

3- İş hâsılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

129.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

700

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

1,90

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar

700

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

8

17

MADDE 352-

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I. DERECE USULSÜZLÜKLER

1- Sermaye şirketleri

 

96

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

60

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

30

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

15

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,70

 

II.  DERECE USULSÜZLÜKLER

1- Sermaye şirketleri

53

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

30

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

15

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

8

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

3,70

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

2,15

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması


 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

Makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

170

80.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

- Her bir belge nevi’ne ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

- Her bir belge nevi’ne ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

170

8.000

80.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

Mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

170

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

3.700

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

200

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

600

120.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

800

 

10-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

600

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257.

Madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.070

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

530

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

260

 

 

Tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

800.000

 

Bu içerik 31.12.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2547