Duyuru Detay

GVK 67 Tevkifat Oranları Değişikliği
29.12.2010

29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 27800


BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı: 2010/1182

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. ve geçici 67. maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. ve 30. maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/12/2010 tarihli ve 112954 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

20/12/2010 TARİHLİ VE 2010/1182 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 - 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1. maddesinin 1.fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) (ba)’da belirtilenler dışında kalanlar için % 10,”

 

MADDE 2 - 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1. maddesinin 1.fıkrasının (4) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) (ba)’da belirtilenler dışında kalanlar için % 10,”

 

MADDE 3 - 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1. maddesinin 1.fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) (ba)’da belirtilenler dışında kalanlar için % 10,”

 

MADDE 4 - 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1. maddesinin 1.fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilenler hariç) için %10,"

 

MADDE 5 - 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1. maddesinin (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (f) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

“f) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,

g) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,”

 

MADDE 6 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu içerik 29.12.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2384