Duyuru Detay

54 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
29.12.2010

Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2010 Resmi Gazete No: 27800 (6. Mükerrer)


Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) mükerrer 30. maddesinin 5281 sayılı Kanunun (2) 6. maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz." denilmiş, 14. maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2. maddesiyle değişik 1. fıkrasında ise, "Kâğıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 53 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (4) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2011 tarihinden itibaren 1.251.383,40 Türk Lirası olmuştur.

 

Tebliğ olunur.

 

1 11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar

I.Akitlerle ilgili kâğıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)

4. Tahkim nameler ve sulh nameler (Binde 8,25)

5. Fesih nameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,65)

 

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

1. Tahkim nameler (30,00 TL)

2. Sulh nameler (30,00 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (168,20 TL)

 

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a-) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)

b-) Belli parayı ihtiva etmeyenler (30,00 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95)

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a-) Emtia senetleri:

aa-) Makbuz senedi (Resepise) (10,60 TL)

ab-) Rehin senedi (Varant) (6,30 TL)

ac-) İyda senedi (1,20 TL)

ad-) Taşıma senedi (0,55 TL)

b-) Konşimentolar (6,30 TL)

c-) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)

d-) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)

 

2. Ticari belgeler:

a-) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (10,60 TL)

b-) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba-) Bilançolar (23,20 TL)

bb-) Gelir tabloları (11,30 TL)

bc-) İşletme hesabı özetleri (11,30 TL)

c-) Bar nameler (1,20 TL)

d-) Tasdikli manifesto nüshaları (4,70 TL)

e-) Ordinolar (0,55 TL)

f-) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,70 TL)

 

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

1. Makbuzlar:

a-) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) Nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar (Binde 8,25)

b-) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)

c-) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)

 

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a-) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

Liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,55 TL)

 

b-) Vergi beyannameleri:

ba-) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (30,00 TL)

bb-) Kurumlar vergisi beyannameleri (40,10 TL)

bc-) Katma değer vergisi beyannameleri (19,90 TL)

bd-) Muhtasar beyannameler (19,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (19,90 TL)

c-) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (40,10 TL)

d-) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (14,80 TL)

e-) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (14,80 TL)

f-) (Ek:5838/15 md.) (Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (23,60 TL)

3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,55 TL)

Bu içerik 29.12.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2609