Duyuru Detay

37 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
29.12.2010

37 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 29/12/2010 Resmi Gazete No           27800 (6. Mükerrer)

Kapsam

I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10. maddesinin;

Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

5897 sayılı Kanunun (2) 2.maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

yer verilmiştir.

2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2011 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve

Yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

436

304

172

129

48

1301 - 1600 cm³ e kadar

697

523

304

215

84

1601 - 1800 cm³ e kadar

1.227

961

566

346

136

1801 - 2000 cm³ e kadar

1.931

1.490

876

523

208

2001 - 2500 cm³ e kadar

2.897

2.105

1.315

787

313

2501 - 3000 cm³ e kadar

4.038

3.513

2.196

1.183

436

3001 - 3500 cm³ e kadar

6.150

5.534

3.334

1.666

613

3501 - 4000 cm³ e kadar

9.667

8.348

4.918

2.196

876

4001 cm³ ve yukarısı

15.820

11.863

7.027

3.160

1.227

2-Motosikletler

100 -   250 cm³ e kadar

84

65

48

31

14

251 -   650 cm³ e kadar

172

129

84

48

31

651 -  1200 cm³ e kadar

436

260

129

84

48

1201 cm³ ve yukarısı

1.052

697

436

346

172

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

523

346

172

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

697

436

260

1901 cm³ ve yukarısı

1.052

697

436

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.315

787

346

26 - 35  kişiye kadar

1.578

1.315

523

36 - 45  kişiye kadar

1.755

1.490

697

46 kişi ve yukarısı

2.105

1.755

1.052

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.'a kadar

470

313

155

1.501 -   3.500  kg'a kadar

946

550

313

3.501 -   5.000  kg'a kadar

1.420

1.183

470

5.001 - 10.000  kg'a kadar

1.578

1.340

630

10.001 - 20.000  kg'a kadar

1.894

1.578

946

20.001 kg ve yukarısı

2.369

1.894

1.102

 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2. maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

 

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

8.787

7.027

5.270

4.216

1.151 -   1.800 kg.'a kadar

13.183

10.544

7.908

6.326

1.801 -   3.000 kg.'a kadar

17.577

14.062

10.544

8.436

3.001 -   5.000 kg.'a kadar

21.974

17.577

13.183

10.544

5.001 - 10.000 kg.'a kadar

26.369

21.094

15.820

12.654

10.001 - 20.000 kg.'a kadar

30.764

24.611

18.456

14.762

20.001 kg. ve yukarısı

35.159

28.126

21.094

16.875

 

5766 sayılı Kanunun 9. maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6. maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

 

Tebliğ olunur.

 

 

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu içerik 29.12.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2382