Duyuru Detay

114 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
29.12.2010

114 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği


Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Resmi Gazete No 27800 (6. Mükerrer)

 

Kapsam

Katma değer vergisi (KDV) uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamalara gerek duyulmuştur.

 

A. TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE YAPILAN TESLİMLER

Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda KDV ihracat istisnası ile ilgili düzenlemelere, KDV Kanununun 11/2. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ([1]) yer verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak da bu kapsamdaki satışlarda şekil ve muhtevası Bakanlığımız ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen "Özel Fatura" nın kullanılması uygun görülmüş, 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ekinde yer alan özel faturanın şekil ve muhtevası 64 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ([2]) ile yeniden belirlenmiştir.

Bakanlığımıza yansıyan olaylardan özel fatura üzerindeki bilgilerin yetersizliği nedeniyle uygulamada sorunlar yaşandığı anlaşılmış olup, uygulamanın daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi bakımından, "Ölçü Birimi" ve "Ağırlık" bilgilerini ihtiva eden iki sütun eklenmesi amacıyla özel faturada değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

Bu Tebliğ ekinde örneği yer alan yeni özel faturalar bastırılıp kullanılıncaya kadar, 64 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ekindeki özel faturaların kullanılması da mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu durumda özel faturanın (bütün nüshalarında görülecek şekilde) arkasına, teslime konu malların piyasadaki tedavülü esnasında mutad olarak kullanılan ölçü birimine ilişkin (kutu, koli, adet, kg, litre, metre ... vb.) bilgiler ile fatura muhteviyatı malların kg ölçü birimi dikkate alınarak hesaplanacak ağırlığı yazılacak ve izin belgeli satıcı tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.

 

B. ALTINDAN MAMUL VEYA ALTIN İHTİVA EDEN ZİYNET EŞYALARI İLE SİKKE ALTIN TESLİMLERİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca, külçe altın teslimleri KDV'den müstesnadır. Ancak altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali KDV'ye tabi bulunmakta olup aynı Kanunun 23. maddesinin 1.fıkrasının (e) bendine göre söz konusu mamullerin teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.

Külçe altından mamul ziynet eşyaları ile sikke altın teslimlerinde ve ithalinde KDV matrahının hesaplanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 9 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ([3]) (2/a) bölümünde, söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altın tutarının, teslimin yapıldığı gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından külçe altın için belirlenen fiyat esas alınmak ve satılan mamulün ayarı göz önünde tutulmak suretiyle tespit edileceği açıklanmıştır.

Ancak, 1211 sayılı TCMB Kanununun "Temel Görev ve Yetkiler" başlığını taşıyan ve Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 4. maddesinde 4651 sayılı Kanunun 1. maddesiyle yapılan değişiklik ve İstanbul Altın Borsasının kurulması nedeniyle söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın belirlenmesinde, İstanbul Altın Borsasında işlem yapılan son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatının esas alınması uygun görülmüştür.

Ayrıca, Borsada işlem gerçekleşmeyen günler için söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın hesaplanmasında da, Borsada işlem yapılan en son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatının esas alınacağı tabiidir.

 

C. 2011 YILINDA GERÇEKLEŞEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE SINIRI

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2010 yılında geçerli olan 13.300 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2010 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 7,7) artırılarak 2011 yılı için 14.300 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) 01/03/1997 tarih ve 22920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

([2]) 21/09/1997 tarih ve 23117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

([3]) 31/12/1984 tarih ve 18622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Eki:Türkiye’de İkamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan ihracat istisnası uygulanan satışlara ait özel fatura

 

Bu içerik 29.12.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2462