Duyuru Detay

TÜRMOB Genelgesi 2011/1
24.09.2014
turmob2011_16111 SAYILI YASANIN 33.MADDESİNDE MESLEK MENSUPLARIMIZI BÜRO FAALİYETİNDE BULUNANLARIN AYNI ZAMANDA BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMASINA OLANAK OLMADIĞI HK. TÜRMOB GENELGE 2011/1

Bilindiği üzere 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Yasa'nın 33.maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 53. maddesi birinci fıkrası;

"Sigortalının 4.maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.  Ancak Sigortalılık
hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82.maddesine göre belirlenen prime esas kazaç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, easa alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinde itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası
ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden,Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra hükümlerine göre
ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 4.maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır."
şeklinde değiştirilmiştir.


Bu maddenin bağımsız büro faaliyetinde bulunan meslek mensuplarına aynı zamanda bir başka işyerinde 5510 sayılı Kanun'un 4/a maddesi kapsamında çalışma olanağı sağlayıp sağlamadığı yönünde meslek mensupları tarafında Birliğimizce sıkça  yöneltilen sorular üzerinde aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur.

3568 sayılı Yasa'nın 2.maddesinde mesleğin konusu sayılmış, aynı maddede "Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara Serbest Muhasebeci Mali Müşavir denir." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yasa'nın 45.maddesinin birinci fıkrası "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bu ünvanlarla, yeminli mali maüşavirler ise bu ünvan ve tasdik yetkisiyle; 2.maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla
gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar" hükmünü amirdir.

03.01.1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Nüşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 44.maddesinde; "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Nüşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile  alışamazlar" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda metinlerine yer verilen Yasa ve Yönetmelik maddelerinden de görüleceği üzere, 3568 syılı Yasa uyarınca ruhsat alarak bağımsız büro faaliyetinde bulunan yahut mesleki şirketlerde imza yetkili olan meslek mensuplarının aynı zamanda bir işyerine bağlı olarak çalışmalara mimkün değildir. Nitekim Birliğimiz aleyhine ikame edilen davalarda, idari yargı mercilerince de yukarıda belirtilen görüş
benimsenmiştir. Öte yandan, muhasebecilik ve maki müşavirlik mesleği, mesleğin konusuna giren işlerin bizzat meslek mensubunca yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, bağımsız büro faaliyetinde bulunan yahut mesleki şirketlerde imza yetkili olan meslek mensuplarının aynı zamanda bir başka işyerinde 5510 sayılı Yasa'nın 4.maddesinin (a) bendi kapsamında çalışmasına olanak bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve uygulamaua yukarıda belirtildiği şekilde yön verilmesi husunda gereğini rica ederim

YMM Nail SANLI

TÜRMOB

Bu içerik 24.09.2014 11:09:18 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 3366