Güncel Mevzuat

VUK 411 nolu Tebliğ

VERGİ USUL KANUNU 411 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ

26 Aralık 2011 Resmî Gazete Sayı: 28154

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414. maddesinin 3. fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2011 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2011 yılı için %10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU

2012 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

1.700

 

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

1.700-170.000

170.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

20

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

140.000

190.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

77.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

140.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

770

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

770

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

8,80

18

MADDE 352-

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

105

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve

serbest meslek erbabı

 

66

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

33

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

 

16

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,80

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

4

 

II nci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

58

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve

Serbest meslek erbabı

33

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

16

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

 

8,80

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

4

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

2,30

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile

diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

180

88.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve

Yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu

listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca

düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,

kullanılmaması veya  bulundurulmaması

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

180

8.800

88.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

180

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

220

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

660

130.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

880

 

10-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

660

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257.

Madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.170

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

580

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

280

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

880.000