Güncel Mevzuat

iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yonetm

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31 Ocak 2013 Resmî Gazete Sayı: 28545

 

MADDE 1 – 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı sağlık hizmeti sunucusu olan işyerlerinde kurulacak İSGB’ lerde ilk yardım ve acil müdahale odası şartı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile ulaşım amaçlı araç bulundurulması zorunluluğu aranmaz.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12. maddesinin 5.fıkrasının 1.ve 2. cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 9. fıkrasının 1. cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur.”

“Ancak, tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı binalarda yer alan bölümlerin tamamının yetkili idarelerce işyeri olarak ruhsatlandırılmış olması şartıyla bu bölümlerde OSGB kurulabilir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bakanlıkça yetkilendirilen toplum sağlığı merkezleri işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerini 12. maddenin 3. fıkrasında belirtilen şartları iş güvenliği uzmanı odası hariç yerine getirmeleri durumunda sunabilirler. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek istedikleri takdirde 12. ve 16. maddelerde belirtilen şartları yerine getirirler. Toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığın birlikte hazırlayacakları genelge ile belirlenir.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mevcut OSGB’lerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut OSGB’lerin onaylanmış yerleşim planında değişiklik olması halinde, fiziki şartların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır.

(2) Mevcut OSGB’ler bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren 6 ay içerisinde EK-8’deki örneğine uygun tabelayı, OSGB’nin bulunduğu binanın girişine veya OSGB’nin girişine asarlar. Bu yükümlülüğü süresinde yerine getirmeyen OSGB’lerin belgesi doğrudan iptal edilir.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-7’sinde yer alan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu” nun 6. sırasında yer alan “15 iş günü” ifadesi “30 iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.