Güncel Mevzuat

emlak vergisi 58 nolu tebliğ

EMLAK VERGİSİ KANUNU 58 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ

26 Aralık 2011 Resmî Gazete Sayı: 28154


Maliye - Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 29. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31. madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük(2) hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(3) mükerrer 49. maddesinin (a) fıkrasında, “Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29. maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.”, (d) fıkrasında da, “(a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Öte yandan, 4/7/2011 tarihli ve 27984 (1. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, “2012 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel”, 213 sayılı Kanunun mükerrer 49. maddesinin (d) fıkrası hükmünün tespit süresinin kısaltılmasına ilişkin verdiği yetki doğrultusunda Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, tespit olunan “2012 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel” bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

 

Tebliğ olunur.

 

Ek: 2012 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel

 

———————————

(1) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 15/3/1972 tarihli ve 14129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.