Kazanç ve iradlardan tevkifat oranı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Vergi Tevkifat Oranları

(B.K.K. No 2009/14592 Resmi Gazete Tarihi: 03.02.2009 Sayısı: 27130 Dikkate alınarak hazırlanmıştır.)

 

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69.

MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI

Ödemenin Türü

İlgili

Madde

Tevkifat

Oranı (%)

Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç)

94/1

GVK md.103

Telif ödemelerinden 

94/2-a

17

Diğer serbest meslek ödemelerinden

94/2-b

20

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedellerinden 

94/3

 3

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden

 

94/4

 

20

Kira Ödemelerinden

94/5-a

20

Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

94/5-b

20

Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)

 94/6-b-i

15

Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz)

 

94/6-b-ii

 

15

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden

94/7-a,b,c

0

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

94/7-d,e

 

— Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

 

10

— Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

 

7

— Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

 

3

— Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

 

0

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar için

94/7-g

10

Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

94/10-a

20

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

94/10-b

20

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

 

 — Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 

 

• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

94/11-a-i

 

1

 

• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için

94/11-a-ii

2

 — Diğer zirai mahsuller için,

 

 

• Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için

94/11-b-i

 

2

 

• Ticaret borsası dışında satın alınanlar için

94/11-b-ii

 

4

 

— Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler,

 

 

• Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için

94/11-c-i

2

• Diğer hizmetler için

94/11-c-ii

4

— Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

94/11-d

 

0

 

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden

94/12

20

Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden;

 

 

a-) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

94/13-a

2

b-) Hurda alımları için

94/13-b

2

c-) Diğer mal alımları için

94/13-c

5

d-) Diğer hizmet alımları için

94/13-d

10

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;

 

 

 — On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarlarından

94/15-a

15

— On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarlarından

94/15-b

10

Bireysel Emeklilik Sisteminden;

— On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarından

94/16-a

15

 — On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarından

94/16-b

10

 — Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı

94/16-c

5

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden

Geç. 61, 69

19,8

İMKB’de işlem gören hisse senetlerine (Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlardan;

 

 

— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için

Geç. 67/1

0

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan;

 

 

— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için

Geç. 67/1

0

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup İMKB’de işlem gören aracı kuruluş varatlarından elde edilen kazançlardan;

 

 

— Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için

Geç. 67/1

0

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden sağlanan gelirlerden (A Tipi yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin fona iadesinde stopaj yapılmaz);

 

 

— Sermaye şirketleri, SPK denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için

Geç. 67/1

0

— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılan kurumlar dışında kalan kurumlar için

Geç. 67/1

10

01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardan;

 

 

— Sermaye şirketleri, SPK denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için  

Geç. 67/1

0

— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için

Geç. 67/1

10

01.01.2006 tarihinden itibaren Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan kazançlardan;

 

 

— Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için

Geç. 67/1

0

— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için

Geç. 67/1

10

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlardan (Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar hariç);

 

 

 — Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için  

Geç. 67/1

0

— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için

Geç. 67/1

10

01.01.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu (eurobondlar hariç) faizlerinden;

 

 

— Sermaye şirketleri, SPK Denetimine tabi fonlar ile bu bu fonlara benzer yabancı fonlar ve 2499 sayılı SPK’ya göre kurulan yatırım fonları ve ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için

Geç. 67/1

0

— Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile yukarıda sayılanlar dışında kalan kurumlar için

Geç. 67/1

10

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;

 

 

— Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

Geç. 67/4

 

 

 

• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

 

18

• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

 

15

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

 

13

— Mevduat faizlerinden;

Geç. 67/4

 

 

• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

 

15

• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

 

12

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

 

10

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;

— Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

Geç. 67/4

 

• Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

 

15

• 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

 

12

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

 

10

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere;

— Repo gelirlerinden (Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler)

Geç. 67/4

15

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nın Geçici 67. maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden;

 

 

— Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için

Geç. 67/5

0

— Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için

Geç. 67/5

0

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;

 

 

 — Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için

Geç. 67/8

0

— Yukarıda sayılanlar dışında kalan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıkları için

Geç. 67/8

0

Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden

Geç. 68

20

Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden

 

 

 — Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekiler için

Geç. 72

15

 — Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdekiler için

Geç. 72

10

 — Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdekiler için

Geç. 72

5

— Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden

Geç. 72

5

 

Vergi tevkifatı yapılır.

 

Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip olduğu vergilendirme kapasitesi ile en az aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişiminde bulunup bulunmadığı hususu da göz önünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye'de yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır. Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla, deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.

 

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifat ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır.

 

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96. madde hükmü göz önünde tutulur.

 

Bu maddenin (6) numaralı bendinin (a) alt bendine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz.

 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki;

- Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibariyle,

- 6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan; mevduat veya menkul kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için,

- 6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratları kapsamına giren Devlet tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi'nce çıkartılan menkul kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin toplam kurum hasılatı içindeki payına göre hesaplanır),

- 11 numaralı bent gereğince zirai mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkif atında, zirai mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine, zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için de faaliyetin türü ve niteliğine, münhasıran zirai alet ve makinelerle verilen hizmetlere veya zirai işletmenin başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle yapılmasına göre,

- 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına, ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş grupları, iş nev'ileri, sektörler ve emtia gruplarına göre, Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.

 

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması işiyle iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.

 

Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.