Asgari Ücretler

-TEMMUZ-ARALIK 2015  DÖNEMİASGARİ ÜCRET TUTARLARI VE SGK PRİMİNE ESAS ÜST SINIR


 Uygulanacak Dönemi

SSK Taban Ücreti(Aylık Prime esas kazancın alt sınırı)

SSK Tavan Ücreti(Aylık Prime esas kazancın üst sınırı)

01.01.2015 – 30.06.2015

1.201,50

7.809,90

01.07.2015 – 31.12.2015

1.273,50

8.277,90

 

 

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLERi

(01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi)

Brüt Ücret

1.273,50

Sigorta Primi İşçi Payı  % 14

178,29

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı  % 1

12,74

Gelir Vergisi Matrahı

1.082,47

Gelir Vergisi  % 15

162,37

Damga Vergisi

9,67

Kesintiler Toplamı

363,07

Asgari Geçim İndirimi
(Bekâr ve Çocuksuz)

90,11

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

1.000,54

 


 

5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

(01.01.2010 – 30.06.2010 döneminde)

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ VE GSS GİRİŞ BİLDİRGESİNİ

süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, 729

her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında

 

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve

kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden

veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan 458

bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin 2 katı tutarında

1.

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya

Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca 3.645

Yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve

kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin 5 katı tutarında

 

İŞYERİ BİLDİRGESİNİ yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında2.187

 

— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında1.458

 

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için asgari ücret tutarında 729

 

İŞYERİ BİLDİRGESİNİ, mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler

veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu

idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere yasal süresinden sonra ilgililerce

kendiliklerinden verilmesi halinde, yukarıdaki cezalar üçte iki oranında uygulanır.

 

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİ süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:

— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin 2 katını (1.458,00 TL’yi) geçmemek üzere, belgede kayıtlı

sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında145,80

 

— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin 2 katını (1.458,00 TL’yi) geçmemek üzere, her bir ek

belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında 91,13

 

— Ek belgenin sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya

verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde 364,50

aylık asgari ücretin 2 katını (1.458,00 TL’yi) geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık

asgari ücretin yarısı tutarında

 

— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya

diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar,

döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden1.458

hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde,

belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,

aylık asgari ücretin 2 katı tutarında

 

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya

SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ TESPİT EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK 1.458

TUTARININ MAL EDİLDİĞİ HER BİR AY İÇİN, aylık asgari ücretin 2 katı tutarında

 

İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan

yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin

tasdiksiz olması halinde:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin 12 katı tutarında8.748

 

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin 6 katı tutarında4.374

 

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin 3 katı tutarında2.187

 

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması

halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin 12 katını (8.748,00 TL’yi) aşmamak 364,50

üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

 

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin 6 katını (4.374,00 TL’yi) aşmamak 364,50

üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin 3 katını (2.187,00 TL’yi) aşmamak 364,50

üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

 

Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması 8.748

halinde, aylık asgari ücretin 12 katı tutarında

 

Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında 364,50

 

İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz süresi geçirildikten sonra ibraz edilmesi halinde geçersizlik

fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 12 katı tutarında 8.748

 

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin 6 katı tutarında 4.374

 

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, aylık asgari ücretin 3 katı tutar%C