arşiv

Pratik Bilgiler eski

-2015 Yılı Kazançlarında Beyan Sınırları ve İstisna Tutarları

 

-2013 Yılı Kazançlarında Beyan Sınırları ve İstisna Tutarları

 

-2012 Yılı Kazançlarında Beyan Sınırları ve İstisna Tutarları

 

-2015 Yılı Gelirleri İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi


-2014 Yılı Gelirleri İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

 

-2013 Yılı Gelirleri İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

 

-2012 Yılı Gelirleri İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

 

-Gayrimenkul Sermaye İratlarında Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı

 

-Hizmet Erbabına İşyeri Ve İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

 

-Ücretliler İçin Özel İndirim Tutarları

 

-Asgari Geçim İndirimi Tutarları (2014 Yılı)

 

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde Yer Alan Kazanç Ve İratlardan Yapılacak Vergi Tevkifat Oranları


-Vergi Usul Kanununun 177. Md. Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri  (Vuk 402 Tebliğ) 2014 Yılı İçin

 

-Fatura Kullanma Mecburiyeti

 

-Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaşlar Tutarı

 

-Usulsüzlük Dereceleri Ve Cezaları

 

-Fatura Ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Ve Usul Hükümlerine Uyulmaması Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Madde 353)

 

-Bilgi ve İbraz Ödevinin Yerine Getirilmesiyle İlgili VUK Mükerrer Madde:355-Özel Usulsüzlük Cezası

 

-Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

 

-Yeniden Değerleme Oranları

 

-Hangi Çeşit Beyannameler E Beyan Şeklinde Gönderebilir

 

-Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Oranları

 

-Tecil Faiz Oranı

 

-7338 Sayılı Veraset İntikal Vergisi Kanunu İstisna Ve Vergi Tarifesi (2014 Yılı)

 

-488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Tutarları (2014 Yılı)

 

-Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

 

-5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları (2014 Yılı)‏

 

-İhbar Tazminatı Süreleri

 

-Yıllık Ücretli Hakkı ve İzin Süreleri

 

-4857 İş Kanununa Tabi Olarak İşe Alınacak Kişilerin Personel Özlük Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler

 

-5510 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları

 

-Dönemler İtibariyle Kıdem Tazminatı Tavanı

 

-Asgari Ücret Tutarları Ve SGK Primine Esas Üst Sınır (2014 Yılı)

 

-Ücret ve Benzeri Ödemelerden Yapılacak Kesintiler

 

-Geçici Vergi Dönemleri

 

-Gelir Vergisi Kanunu 54. Madde Zirai İşletme Büyüklüğü Ölçüleri

 

-Dava Açma Süreleri

 

-Değerli Kağıtlar ve Bedelleri (2014 Yılı)

 

-Reeskont ve Avans İşlemlerindeki İskonto ve Faiz Oranları

 


-4/B (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları (01.09.2013’den İtibaren)


-İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları (01.10.2008’den itibaren)


-Çalışan Emeklilerin SGDP Oranları (4/a SSK  ve 4/b Bağ-Kur Kapsamında)


-Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı


-KDV İade Ve Mahsuplarına