Yazım Kuralları

(Yazım Kurallarının pdf dosyası ve örnek gösterimler için burayı tıklayın)

YAZIM KURALLARI

 1. Mali Ufuklar Dergisi, hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanmaktadır.
  1. Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.
  2. Çalışmalar, Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
  3. Gönderilen yazılar Editörler ve Yayın Kurulu tarafından yazım kuralları ve içerik yönünden yapılacak ön inceleme sonrasında hakemlere gönderilmektedir. Yapılan ön inceleme sonrasında yazım kuralları ve içerik yönünden uygun bulunmayan çalışmalar yazarlara iade edilir.
  4. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda, yazının yayınlanmasına, değerlendirme raporları çerçevesinde yazarlardan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve yazar/lara bildirilmektedir.
  5. Sayfa yapısı; üst, alt 3’er cm,, sol ve sağdan 2,5’ar cm. olmalıdır.
  6. Gönderilen yazılar tek satır aralıklı, 11 punto (Times New Roman) ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.
  7. Paragrafların ilk satırı 1 cm. içeriden başlamalıdır. Paragraf aralarına 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
  8. Yazılar, tablo, şekil, özet ve kaynakça dahil genişlik 17 cm, yükseklik 24 cm sayfa boyutunda olmalıdır.
  9. Tablo, şekil ve grafikler 9 punto olarak metin içerisinde yer almalı ayrıca Excel formatında da gönderilmelidir.
  10. Tablo, şekil ve grafikler sayfaya ortalanarak yerleştirilmeli, başlık 11 punto olarak tablo, şekil ve grafiklerin üstünde ve ortalı olmalı, ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Kaynak ise tablo, şekil ve grafiğin altında ve 9 punto olarak yer alacaktır.
  11. Bütün tablo, şekil ve grafiklere başlık ve sıra numarası verilmelidir. Ayrıca denklemlere de sıra numarası verilmeli, sıra numaraları sayfanın sağında parantez içerisinde yer almalıdır.
  12. Tüm çalışmaların kapak sayfasında çalışmanın başlığı, yazarların adı soyadı, kurumu, adresi, telefon ve e-posta adresi yer almalıdır.
  13. Tüm çalışmaların ilk sayfasında; Türkçe ve İngilizce Başlık, en fazla 150 kelimeden oluşacak Türkçe ve İngilizce Özet, en az 3 Türkçe ve İngilizce anahtar sözcük bulunmalı, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; Q11) en az bir, en fazla üç adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. JEL sınıflamaları için http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html adresinden yararlanılabilir. Çalışmanın başlığı büyük harf, koyu, 13 punto ve ortalı olmalı, başlıktan sonra 12 nk aralık verilmelidir. Özetler, anahtar kelimeler, JEL sınıflandırması başlıktan sonra 9 punto ile yazılmalı ve aralarında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Diğer dildeki başlık ise özetin başında büyük harf ile yer almalıdır. Özet, abstract, anahtar sözcükler ve JEL kodu koyu yazılacaktır.
  14. Giriş, sonuç ve kaynakça bölümleri de dahil olmak üzere çalışmanın tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı, büyük harf ve koyu yazılmalı, bölüm başlıklarından önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Çalışmanın alt başlıkları ise numaralandırılmalı, koyu yazılmalı ve ilk harfleri büyük olmalıdır.
  15. Açıklamalar sayfa altında dipnot ve 9 punto olarak verilmelidir. 
  16. Kaynakça çalışmanın sonunda ve 9 punto olarak yazılmalıdır.
  17. Sayfa numaraları kapak sayfasından sonra 1’den başlamak üzere alt sağda 11 punto olarak verilmelidir.
  18. Eğer yapılan çalışma çeviri ise, ana metnin nerede yayınlandığını gösterir kopyası, yazarların ve ilk yayınlayanın onayı ile birlikte çalışmanın eki olarak gönderilmelidir.
  19. Çalışmalar, u7WO8bV2rnMtWER/Mn4cNYLTq/oapyW65IdgfGMb adresine MS Word (doc) formatında gönderilmelidir.
  20. Tüm çalışmalar; temel olarak Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan "The Publication Manual of the American Psychological Association" isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uygun olmalıdır.

Bazı örnek gösterimlere aşağıda yer verilmiştir.

Metin İçerisinde Gösterim;

-         Çalışmada, kaynaklara atıfta bulunurken; yazarların soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarasına cümle sonunda ve parantez içerisinde yer verilmelidir. Örneğin; (Turaboğlu, 2006, s.17); (Ege ve Turaboğlu, 2000, s.114); (Ege, Turaboğlu ve Uysal, 2007, s.85), (Ege, Turaboğlu, Uysal ve Yağcı, 2008, s.67).  Yazar sayısı 3’ten fazla ise; yeniden atıfta bulunulması durumunda ilk yazarın soyadı ile vd. ibaresi kullanılır (Ege vd., 2007, s.85).

-         Atıf metin içerisinde yapılıyorsa; yazarların soyadı ve parantez içerisinde yayın tarihine yer verilir. Örneğin; Turaboğlu’na (2006) göre; Ege ve Turaboğlu’na (2000) göre; Ege, Turaboğlu ve Uysal’a göre (2007).

-         Atıfta bulunulan kaynağın yazar adı belli olmayıp bir kurum adı ile tanımlanıyorsa, bu durumda ilgili kuruma atıfta bulunulmalıdır. Örneğin; (Mersin SMMM Odası, 2010, s.189).

-         Elektronik ortamdaki (internet) bir kaynaktan yararlanılıyorsa; ilgili kaynağın web adresi ve erişim tarihine yer verilmelidir. Örneğin; (www.mersinsmmmo.org.tr, 11.01.2011).

-         İlgili kaynaktan birebir alıntı yapılıyorsa, tırnak içinde ve italik olarak yazılmalıdır.

Kaynakçada Gösterim;

*Kaynaklar, yazar soyadı harf sırasına göre sıralanmalıdır.

*Yararlanılan kaynağın kitap olması durumunda;

-         Kayar, Nihat, (2010); Yönetsel Yargı, Kuruluş ve İşleyiş, Ekin Yayınevi, Bursa.

-         Uslu, Z. ve Önal, Y. B., (2007); Yatırım Projeleri, Karahan Kitabevi, Adana.

-         Fabozzi, F. J., Modigliani, F. and Ferri, M. G., (1994); Foundations of Financial Markets and Institutions, Printice-Hall, USA.

*Yararlanılan kaynağın makale olması durumunda;

-         Turaboğlu, T. T., (2004); “Vekalet -Temsil- Problem ve Maliyetleri”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü, Cilt:15, Sayı:51, 109-124.

-         Ege, İ. ve Bayrakdaroğlu, A., (2009); “Türk Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin İlgisi: Türkiye’de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 61-84.

-         Nazlıoğlu, Ş., Ege, İ. ve Bayrakdaroğlu, A., (2009), “Financial Development and Economic Growth: Cointagration and Causality Analysis for the Case of Turkey”, Banking and Finance Letters, Volume:1, Issume:2, 59-66.

*Yararlanılan kaynağın kitap bölümü olması durumunda,

-         Palley, T. I., (2008); “Keynesçilikten Neoliberalizme: İktisat  Biliminde Paradigma Kayması”, içinde Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki, Edi. Filho, A. S. ve Johnston, D., 42-58, Yordam Yayınları, İstanbul.

*Yararlanılan kaynağın çeviri olması durumunda;

-         Levinson, M., (2002); Guide to Financial Markets, Third Edition, The Economist Newspaper Ltd., USA (Çev. Yavillioğlu, C., Ege, İ., Kurt, G., 2007;Finansal Piyasalar Kılavuzu, Liberte Yayınevi, Ankara).

*Yararlanılan kaynağın bildiri olması durumunda;

-         Turaboğlu, T. T., Ekiz, D. ve Karaoğlu, M., (2008); “Mersin'in Kentsel Lojistik Merkez Olması Yolunda Lojistik AR-GE Altyapısının Oluşturulması ve Önemi", Mersin Sempozyumu, Mersin.

*Yararlanılan kaynağın tez olması durumunda;

-         Çopur, G., (2007); Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartları Açısından Değerleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. 

*Yararlanılan kaynağın elektronik ortamdan (internet) olması durumunda;

-         Saleh, A. S., (2003); “The Budget Deficit and Economic Performance: A Survey”, http://www.uow.edu.au/commerce/econ/wplist.html, (19.01.2004).

FORMATTING INSTRUCTIONS

 1. Journal of MALİ UFUKLAR is refereed journal published twice a year.
 2. Articles submitted to the journal must have neither been published nor accepted and, not under consideration for publication elsewhere.
 3. The languages of publications are Turkish or English. 
 4. Following the preliminary evaluation of formatting instructions and contents by the Editors and Editorial Board, the article will be sent to the referees. After the evaluation, if formatting instructions and contents are inappropriate, articles will be returned to the author.
 5. In the line with the report it will be decided whether to publish the article, to require from the authors its revision, additional information and shorten article or to reject it. As soon as possible the author will be informed about the result.
 6. The top, bottom, margin must be 3 cm and right, left margin must be 2,5 cm.
 7. The manuscript must be written in 11 points times new romans font and single-spaced througout. The text should be justified.
 8. All paragraphs must be indented 1 cm.
 9. The manuscript must be printed on width 17 cm and height 24 cm paper size.
 10. Tables, figures and graphics must be saved in 9 points in the manuscript besides sent as a excel format.
 11. All tables, figures and graphics must be centered. Also the titles are positioned centered at the top of the tables, figures and graphics in 10 points. Only the first letter must be capitalized. Referance is in 9 points and below the tables, figures and graphics.
 12. Each table, figure, graphics and also equations must be numbered. Numbers must appear in the right of the page in parentheses.
 13. Author’s names, title of text, institutional affiliation, address, phone number and e-mail adress must appear on the cover page.
 14. Turkish and English titles, maksimum 150 words Turkish and English abstract and
   minimum 3 Turkish and English keywords and JEL (Journal of Economic Literature) 
  classification should be located on the first paper of all texts. JEL classification must be two numbered- level  (Q11 e.g.). and minimum 1, maximum 3 classification must be located. (Refer to http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html). The title of the paper must be centered, capitalized and 13 point-bold. After the title, you must space 12nk. Abstracs, keywords and JEL classification must be typed 9 points after the title. Between abstracs, keywords and JEL classification, you must leave 6 nk. Title of other language is capitilized at the beginning of abstract. Abstracts, keywords, and JEL code are bold.
 15. All parts of the paper and titles including introduction, conclusion and referances must be numbered, capitilized and bold. Before and after the titles of parts you must space 6 nk. All subheadings must be numbered and typed  bold and the first letter must be capitalized.
 16.  Footnotes must be used in 9 points at the bottom of the page on which they are referenced.
 17.  You must list and number all bibliographical references in 9 points at the end of your paper.
 18. Following cover page you must begin to number your pages in 11 points on the lower right-hand.
 19. If your paper is the translation referance, you must send your paper attached with a copy indicates where the copy is published, approval of the authors and approval of the first publisher.
 20.  Publications are saved in doc. form and submitted to the correspondence adres given: u7WO8bV2rnMtWER/Mn4cNYLTq/oapyW65IdgfGMb
 21. The manuscript must conform to the journal style which follows the rules found in The Publication Manual of The American Psychological Association published by American Psychological Association, APA.

 

The examples of citation and referance are shown below.

In-Text;

-         The citations within the text will be shown in paranthesis in order of  the author’s surrname, the year of publication of the source; page number. (Turaboğlu, 2006, s.17); (Ege ve Turaboğlu, 2000, s.114); (Ege, Turaboğlu, Uysal ve Yağcı, 2008, s.67). For articles with more than three authors; you must list only first author’s surrname, followed by et al. (Ege et al., 2007, s.85).

-         If the citation is in the text, you must show the authors’ surnname and publication date in parentheses. (Turaboğlu (2006)); (Ege ve Turaboğlu  (2000)); (Ege, Turaboğlu and Uysal (2007)).

-         Publications without an author but with institutional affiliation; you must locate institutional affiliation. (Mersin SMMM Odası, 2010, s.189).

-         A referance used from www is must be used with web adress and access date as shown: (www.mersinsmmmo.org.tr, 11.01.2011).

-         If there is a citation; it must be written italic form in quotes.

Reference List;

Referances must be listed in order of letter of author’s surnname alphabetically

*Book;

-         Kayar, Nihat, (2010); Yönetsel Yargı, Kuruluş ve İşleyiş, Ekin Yayınevi, Bursa.

-         Uslu, Z. ve Önal, Y. B., (2007); Yatırım Projeleri, Karahan Kitabevi, Adana

-         Fabozzi, F. J., Modigliani, F. and Ferri, M. G., (1994); Foundations of Financial Markets and Institutions, Printeice-Hall, USA.

*Article;

-         Turaboğlu, T. T., (2004); “Vekalet-Temsil-Problem ve Maliyetleri”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü, Cilt:15, Sayı:51, 109-124.

-         Ege, İ. Ve Bayrakdaroğlu, A., (2009); “Türk Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin İlgisi: Türkiye’de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 61-84.

-         Nazlıoğlu, Ş., Ege, İ. ve Bayrakdaroğlu, A., (2009), “ Financial Develeopment and Economic Growth: Cointagration and Causality Analysis for the Case of Turkey”, Banking and Finance Letters, Volume:1, Issume:2, 59-66.

*Other part of a book;

-         Palley, T. I., (2008); “Keynesçlikten Neoliberalizme: İktisat Biliminde Paradigma Kayması”, in Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki, Edi. Filho, A. S. Ve Johnston, D., 42-58, Yordam Yayınları, İstanbul.

*Translation;

-         Levinson, M., (2002); Guide to Financial Markets, Third Edition, The Economist Newspaper Ltd., USA (Çev. Yavillioğlu, C., Ege, İ., Kurt, G., 2007; Finansal Piyasalar Kılavuzu, Liberte Yayınevi, Ankara).

*A meeting or conference;

-       Turaboğlu, T. T., Ekiz, D. ve Karaoğlu, M., (2008); “Mersin’in Kentsel Lojistik Merkez Olması Yolunda Lojistik AR-GE Altyapısının Oluşturulması ve Önemi”, Mersin Sempozyumu, Mersin.

*Thesis;

-         Çopur, G., (2007); Ulusal ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Açısından Değerleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

*An online journal;

-         Saleh, A. S., (2003); “The Budget Deficit and Economic Performance: A Survey”, http://www.uow.edu.au/commerce/econ/wplist.html, (19.01.2004).